Podmienky členstva

Ak máte záujem o členstvo v občianskom združení  Footgolf  club Skalica, vyplňte prosím nasledujúci formulár.

Vyplnením formuláru potvrdzujete, že ste sa oboznámili so stanovami občianskeho združenia Footgolf club Skalica a Vaše postoje sú v súlade s cieľmi a poslaním združenia.

Vaša prihláška bude prejednaná na nasledujúcej riadnej schôdzi najvyšším orgánom združenia a následne budete informovaní o rozhodnutí.

Členstvo v občianskom združení Footgolf club Skalica podľa stanov združenia:

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Členstvo v združení vzniká prijatím člena najvyšším orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

Členovia združenia majú právo:

–  podieľať sa na činnosti združenia,

–  obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

–  byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

Členovia združenia majú povinnosti:

–  dodržiavať stanovy združenia,

–  pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

–  podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

–  platiť členské príspevky,

–  ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Zánik členstva:

  –  vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,

–  úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

–  zánikom združenia,

–  vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

   –  vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.